دردِ بی دردی دردِ ما این است..‌.
خیرالعمل بهترین کار دنیا چیست؟!
مقتدای مسیح موعود ادیان
قدرشناس باشیم آنها که قدرشناسند اینطور آرزو میکنند...
تنها رهِ رهایی راهی جز این نیست!
شاخه گل سلام میخواهی شب قدر امام زمان به یادت باشه؟
تنها راه قبل از اینکه کار به آخر برسه، دست بجنبونیم!!
در پناهِ سلام این طور به من سلام کنید...